WYDRUKUJ KROK PO KROKU

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

·         Utworzyć konto w sklepie internetowym

·         Złożyć zamówienie w sklepie internetowym

·         Zapisać się na Newsletter

 

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.handles.pl/regulamin

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.       Utworzenie Konta

1.1.         W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://handles.pl/rejestracja należy wypełnić Formularz Rejestracji podając następujące dane: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.2.         Następnie należy potwierdzić akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz kliknąć pole „Zarejestruj się” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.       Złożenie Zamówienia

2.1.         Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2.         Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3.         W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient chcąc kontynuować składanie Zamówienia klika w nowowyświetlonym oknie pole „Przejdź do koszyka”, po czym zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1.         Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2.         Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Wróć do zakupów”).

2.3.3.         Klient ma możliwość podania kodu kuponu rabatowego.

2.3.4.         Klient wybiera sposób dostawy i płatności  i jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.4.         Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.4.1.         Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”. Następnie podaje następujące dane: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj). W wypadku innego adresu do dostawy Klient podaje również adres do dostawy. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie konsumentem podaje dodatkowo nazwę firmy i NIP.

2.4.2.         Klient, który nie posiada Konta podaje następujące dane: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj). W wypadku innego adresu do dostawy Klient podaje również adres do dostawy. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie konsumentem podaje dodatkowo nazwę firmy i NIP. Klient nieposiadający Konta ma również możliwość zaznaczenia opcji utworzenia Konta – w tym celu zaznacza odpowiedni checkbox i podaje hasło. Następnie Klient potwierdza akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego.

2.5.         Następnie należy kliknąć pole „Potwierdź zamówienie” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

2.5.1.         Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.5.2.         Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.5.3.         Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

2.5.4.         Dane Klienta oraz adres dostawy.

2.5.5.         Możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

2.6.         Następnie należy kliknąć pole „Potwierdź zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3.       Newsletter

3.1.         W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany oraz kliknięcie pola „Zapisz się” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

3.2.         Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa podczas tworzenia Konta – w momencie utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.

4.       Informacje dodatkowe

4.1.         Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1.         W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” lub „Wróć do koszyka” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

4.1.2.         Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres biuro@handles.pl.

4.1.3.         Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2.         Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1.         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2.         Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1.         przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2.         przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3.         Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.