Zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem naszego serwisu pkt. 8 

konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni 

Koszt zwrotu towaru - ponosi klient.

Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Szczegółowe informacje w regulaminie.

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

<DANE KLIENTA>

…………………………………

…………………………………

 

 

PIOTR MOCH "HANDLES.PL"

HANDLES.PL

ul. Zgoda 12, 60-128 Poznań

 

 

 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/  świadczenia następującej usługi (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia: (*)

 

Data odbioru towaru: (*)

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Miejscowość, Data:

 

 

 

(*) – Niepotrzebne skreślić.